Obchodní podmínky

Zprostředkovatel pro více věřitelů.

1. Smluvní strany

Prodávající - dodavatel

Jméno: Petra Lehárová
Sídlo/bydliště: Plzeň 3, Valcha 33
IČ: 72278285
DIČ: CZ8352081826
Telefon: 608 678 968
Email:baierlova@email.cz
a
Kupující - zákazník

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím el. obchodu

3. Cena zboží

Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách el. obchodu a kupujícím byla akceptována
zasláním objednávky.

4. Platební podmínky

Kupující je povinen uhradit 50% zálohu na zboží. Výše zálohy (částka) je vypočtena z ceny výrobku a je
uvedena v přiložené zálohové faktuře.
Zbývající část ceny za zboží uhradí kupující při převzetí zboží.
Pokud kupující neuhradí při převzetí zboží zbývající část ceny výrobku, nebude mu zboží předáno. Zboží
bude ponecháno u dodavatele max. po dobu 14-ti dnů od data neúspěšného předání zboží. Náklady
vzniklé na opakovanou dopravu hradí kupující. Pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnutém
náhradním termínu nebo neprojeví zájem o náhradní řešení, záloha propadá ve prospěch prodávajícího.

5. Dodací podmínky, způsob dodání

Dodací lhůta je 4-8 týdnů od data uhrazení zálohové faktury ve výši 50% z ceny zboží. Dopravu zboží
provede dopravní společnost nebo prodávající na místo dodání určené kupujícím v objednávce.

6. Záruční lhůta

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

7. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném
znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8. Osobní údaje

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit,
případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů
vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou
adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

9. Odstoupení  od smlouvy

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů
od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat na
vlastní náklady do 14 dnů od odstoupen od kupní smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů
od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím nebo pokud
kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení
nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ale ve výši ceny nejlevnější
nabízené dopravy prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu
Nábytek ABC Petra Lehárová, Valcha 33, 301 00 Plzeň, tel.: 775 935 951 (což je i adresa pro zaslání vraceného zboží)
nebo emailem na adresubaierlova@email.cz Kupující může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud:

  • Kupující neodešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy nám oznámil, že odstupuje od této smlouvy.
  • zboží bylo dodáno poškozené nebo v poškozeném obalu.
  • zboží bylo upraveno podle přání kupujícího

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím
uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva
ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.