Prodejna Klatovy je z provozních důvodů do 11. ledna uzavřena. Navštivte náš nový eshop na www.hobix.cz, kde najdete skladovou nabídku na prodejně - vše ihned k odběru nebo zaslání!!! Tento starý eshop již není z důvodu špatné funkčnosti aktualizován a bude postupně ukončen. Objednávat skladové věci můžete nadále. Na prodejně je k objednání kompletní sortiment modelářských velkoobchodů.

EET / Cookies / Osobní údaje

Informační povinnost poplatníka EET

Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení (nápis, digitální text na elektronickém zobrazovacím zařízení, text na úvodní webové stránce e-shopu apod.), které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci.

Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterým jsou nabízeny zboží nebo služby.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávájící povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Při evidenci v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

Informace o cookies a osobních údajích

Internetové stránky, na kterých se právě nacházíte, používají pro svoji správnou činnost dočasné soubory tzv. cookies. Pokud s tím nesouhlasíte, prosím stránky opusťte, není jiná možnost, jak zajistit korektní fungování webu. Po opuštění můžete cookies vymazat.

Na eshopu se neregistrujete a poskytujete pouze nezbytné množství osobních údajů pro správné doručení vaší objednávky. Pokud nesouhlasíte s poskytnutím osobních údajů v podobě adresy a tel. čísla, je možné si zásilku nechat poslat na poštu, tzv. poloanonymně. Vyplňte pouze vaše jméno a emailovou adresu, tel. číslo uveďte ve formátu 000 000 000 a jako adresu zadejte adresu doručovací pošty, kde si zásilku vyzvednete. Číslo zásilky a kód k vyzvednutí vám přijde na zadanou e-mailovou adresu. Prosím zadejte ji správně, v případě chyby vás nemáme jak jinak kontaktovat. 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás, jako kupujícího, pokud zboží nabýváte jako fyzická osoba, o zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti jako prodávajícího a s tím souvisejících Vašich právech, a to v souladu s článkem 12 a násl. GDPR.

Tento dokument se vztahuje také na zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu.

Zpracování tzv. cookies souborů s výjimkou Vašich práv upravuje samostatné prohlášení správce zveřejněné o odstavec výše.


I. Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je Jan Homolka, se sídlem Palackého 316, 33901 Klatovy, IČ: 01521977, DIČ:CZ7903281991 (dále jen „správce“), která je zároveň prodávajícím.


II. Zpracovávané osobní údaje a jejich zdroje
Správce zpracovává osobní údaje, které získá přímo od Vás, jako kupujícího, které jste vyplnili do objednávkového formuláře v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu mezi Vámi a správcem (zejména se jedná o kupní smlouvu), popř. při registraci ve svém uživatelském účtu na webových stránkách správce. Jedná se o Vaše následující osobní údaje:

jméno a příjmení;

identifikační číslo, daňové identifikační číslo;

dodací adresa (pokud není sjednán osobní odběr zboží);

telefonní číslo;

adresa elektronické pošty (e-mailová adresa).


III. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování osobních údajů
Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely obsažené v rámci Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy, splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a ochranu práv a dalších důležitých zájmů správce (např. vymáhání pohledávek správce).

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro tyto účely:

Vaše jméno, příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo pro účely uzavření kupní smlouvy s Vámi a její plnění, splnění právních povinností (např. vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů) a ochranu práv a dalších důležitých zájmů správce (např. vymáhání pohledávek),

dodací adresu pro účely plnění smlouvy (dodání Vámi objednané zásilky),

telefonní číslo pro účely plnění smlouvy (kontaktování v případě jakýchkoliv problémů se zásilkou) a pro účely marketingu (tj. nabízení produktů a služeb prodávajícího či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zejména tzv. narozeninové nabídky (sleva na zboží prodávajícího zaslaná kupujícímu v souvislosti s dnem jeho narození),

adresu elektronické pošty pro účely plnění smlouvy (za účelem zaslání potvrzení o přijetí Vaší objednávky)

Tyto Vaše osobní údaje jsou požadavkem pro řádné plnění uzavřené kupní smlouvy:

Vaše jméno, příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo - bez těchto údajů nebude možné uzavřít s Vámi kupní smlouvu,

dodací adresa - bez tohoto údaje nebude možné Vám zboží doručit,

telefonní číslo - bez tohoto údaje Vás nebude správce moci v případě potřeby kontaktovat a

adresa elektronické pošty - bez tohoto údaje nebude správce moci akceptovat přijetí Vaší objednávky.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy, kterou jste se správcem uzavřeli, dále oprávněné zájmy správce (především za účelem evidence smluvních vztahů a statistické účely, za účelem ochrany práv správce proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, vymáhání pohledávek správce) a plnění zákonných požadavků (zejména plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (např. GDPR), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů).

Jestliže je právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas, můžete tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktních údajích správce. Odvoláním Vašeho souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas.

IV. Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovává zejména správce, který nevyužívá služeb žádného zpracovatele osobních údajů s výjimkou dále uvedenou.

K Vašim osobním údajům tak mají přístup pracovníci správce a další jeho spolupracující osoby, zejména subjekty, které se podílejí na plnění Vaší objednávky (např. přepravní společnosti), subjekty poskytující právní a účetní služby, subjekt spravující pro správce webové stránky (e-shop) a dále subjekt spravující účetní systém správce. 

Správce Vás tímto informuje, že Vaše osobní údaje nebudou správcem ani dalšími příjemci osobních údajů předávány do státu, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizaci. 

Správce prohlašuje, že nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve vztahu k Vašim osobním údajům.

V. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů provádí správce prostřednictvím svých pracovníků, popř. dalších spolupracujících osob v sídle správce, jeho provozovnách a pobočkách. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Vašich osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VI. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování.

Pro účely evidence smluv a přijatých plnění bude správce Vaše osobní údaje evidovat po dobu 3 let od data splatnosti úhrady kupní ceny.

Zpracování Vašich osobních údajů po uplynutí shora uvedených lhůt, popř. odvolání Vašeho souhlasu, bude správce provádět v rozsahu nutném pro prokázání oprávněnosti zpracování Vašich osobních údajů, pro případy vznesení pravděpodobných právních nároků a plnění zákonných povinností (např. § 31 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, nebo § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

VII. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte dle GDPR tato práva, o kterých je správce povinen Vás výslovně informovat:

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

pro jaké účely správce Vaše osobní údaje zpracovává;

které Vaše osobní údaje správce zpracovává;

komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny;

doba zpracování Vašich osobních údajů;

existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti jejich zpracování;

právo podat stížnost u dozorového úřadu;

veškeré dostupné informace o zdroji Vašich osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás;

zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a v kladném případě máte právo na získání informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaši osobu.

Žádost o přístup k Vašim osobním údajům vyřídí správce bezplatně. Je-li však Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, může správce odmítnout Vaší žádosti vyhovět nebo uložit Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje. Máte také právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu doplnil Vaše osobní údaje, pokud jsou neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Vaše osobní údaje již správce nepotřebuje pro účely, pro které byly zpracovávány;

odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o osobní údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň správce nemá jiný důvod, proč tyto údaje nepotřebuje nadále zpracovávat (např. za účelem vymáhání pohledávek za Vaší osobou);

využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz písm. f) níže) u Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněných zájmů správce a správce neshledá již žádné oprávněné zájmy, které by zpracování opravňovaly;

využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz písm. f) níže) u Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem přímého marketingu správce;

zpracování Vašich osobních údajů přestalo být v souladu s platnými právními předpisy.

Právo na výmaz se neuplatní v případech, kdy zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce (typicky uložených zákonem), pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědecké, historické nebo statistické, nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce (např. vymáhání pohledávek správce).

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo, aby správce po omezenou dobu nezpracovával Vaše osobní údaje, jestliže je splněna jedna z těchto podmínek:

popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu potřebnou, než správce ověří přesnost Vašich osobních údajů;

jestliže správce zpracovává Vaše osobní údaje bez dostatečného právního základu, avšak Vy požádáte o omezení zpracování a nikoliv o jejich výmaz (viz písm. c) výše);

správce Vaše osobní údaje již nepotřebuje zpracovávat, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;

po dobu ověřování oprávněnosti Vaší námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce (viz písm. f) níže).

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo požadovat, aby Vám správce předal Vaše osobní údaje, které od Vás získal pro uzavření smlouvy s Vámi a její plnění nebo s jejichž zpracováním jste udělil souhlas. Osobní údaje však můžete získat jen v případě, že jej správce zpracovává automatizovaně v elektronické podobě. Poté Vám budou Vaše osobní údaje předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává na základě svých oprávněných zájmů. Správce Vaší námitce vyhoví, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely svého přímého marketingu (typicky propagaci svého zboží nebo služeb). Správce Vaší námitce v tomto případě vždy vyhoví.

Právo podat stížnost

Máte právo bez ohledu na všechna výše uvedená práva podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany správce u Úřadu na ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více na www.uoou.cz), zejména domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

VIII. Poučení subjektů údajů


Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámí Vám správce toto porušení bez zbytečného odkladu. Toto oznámení však není povinné v případech, kdy:

správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u Vašich osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů;

správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro Vaše práva a svobody se již pravděpodobně neprojeví;

vyžadovalo by to pro správce nepřiměřené úsilí. V takovém případě budete informováni pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

IX. Kontaktní údaje správce
V případě jakékoliv Vaší žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte správce na kterémkoliv níže uvedeném kontaktu:

Písemně na adrese: Rybníčky 59, 33901 Klatovy

Elektronicky na e-mailové adrese: info@rc-zoom.cz

Telefonicky na telefonním čísle: 776573153

Klatovy 24.5.2018